دست رد عربستان و امارات به دوچرخه سواری ایران - برگزیده ها