دستگیری ۶ حفار غیرمجاز میراث فرهنگی در دماوند - برگزیده ها