دستور امیر کویت برای برپایی گفت وگوی ملی بین دولت و پارلمان کویت - برگزیده ها