دستاورد دانش بنیانی که می تواند فوتبال ایران را نجات دهد - برگزیده ها