در یک انتخابات فرضی، ترامپ بایدن را شکست داد - برگزیده ها