در باغچه ی زندگی ام فقر کاشتم و ثروت درو کردم - برگزیده ها