دروغ پراکنی شیوه دشمن برای ایجاد تشکیک و به آشوب کشاندن جامعه است - برگزیده ها