درخواست کنفدراسیون جهانی برای کاندیداتوری رمضی در هیات اجرایی - برگزیده ها