درخواست سازمان همکاری اسلامی از طالبان برای بازنگری در تصمیم ممنوعیت کار زنان - برگزیده ها