درخواست از پایتخت نشینان برای اهدای خون - برگزیده ها