درخشش پاروزنان ایران در دور مقدماتی روئینگ قهرمانی آسیا - برگزیده ها