درآمد ۹۶ هزار میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان در سال ۱۴۰۰ - برگزیده ها