دختر پینگ پنگ باز ایران فینالیست مسابقات عمان نشد/ ادیبیان برنز گرفت - برگزیده ها