دختر وزنه‌بردار ایرانی هفتم نوجوانان جهان شد - برگزیده ها