دخانیات، دومین عامل مهم مرگ‌ومیر در مردان و زنان - برگزیده ها