دارنده ۵ طلای کشتی جهان و المپیک درگذشت - برگزیده ها