خیرآبادی: تمایلی برای همکاری با کشتی فرنگی ناشنوایان ندارم - برگزیده ها