خیارشور آوازه شهرت و ثروت مرا در کشور پیچاند - برگزیده ها