خوشحالی کره‌ای‌ها از نبود تماشاگر در بازی با ایران - برگزیده ها