خودپردازهای بانک ملت به سامانه صیاد متصل شد - برگزیده ها