خط ۶ سامانه ۱۹۰ به سوالات طرح جوانی جمعیت اختصاص یافت - برگزیده ها