خط‌ و نشان برای متخلفان/ پروتکل‌های کرونا در ورزش، اجباری و پابرجا - برگزیده ها