خسارت توفان "فیونا" به مناطقی از کانادا - برگزیده ها