خرید بیش از ۱۴ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران شمال - برگزیده ها