خرسندی هنیه از نتایج سفر هیئت حماس به مسکو - برگزیده ها