خام‌اندیشی و حکمرانی بد در صنعت نفت و گاز بدتر از خام فروشی است - برگزیده ها