خارج کردن جسد زن جوان از قسمت شمالی صحن امامزاده داوود - برگزیده ها