حملات تروریستی؛ پلن آمریکایی‌ها برای توسعه ناامنی مدیریت شده در افغانستان - برگزیده ها