حق همسایگی را با آذربایجان و ترکیه ادا کرده ایم - برگزیده ها