حضور ۳ سابریست ایران در جدول اصلی شمشیربازی قهرمانی جهان - برگزیده ها