حسین بغلانی به نفت آبادان وفادار ماند - برگزیده ها