حریفان پینگ پنگ بازان ایران در قهرمانی جهان مشخص شدند - برگزیده ها