حذف محدودیت سفر کشورهایی که اومیکرون را کنترل کردند - برگزیده ها