حذف رهبری و فتوحی از شمشیربازی قهرمانی جهان مصر - برگزیده ها