حذف دادمرز، مختاری و گرایی از کشتی فرنگی قهرمانی جهان - برگزیده ها