حبیبی: کامران قاسمپور در پهلوانی نمره قبولی نگرفت/ او به تیم شهرش پشت کرد - برگزیده ها