حافظان امنیت با تکیه بر آیات الهی در کنار مردم ایستاده‌اند/ شکست جنگ ترکیبی توطئه‌گران - برگزیده ها