حاشیه زرد سیما علیه هواداران تیم آبی/توقف یک سریال برای حفظ آبرو! - برگزیده ها