جوادی: در جهت تقویت فوتبال استان تهران تلاش خواهم کرد - برگزیده ها