«جهان صنعت» موقت برمی‌گردد/اظهاراتی درباره توقیف - برگزیده ها