جنگ صدرنشینی ایران و ژاپن در بسکتبال کاپ آسیا! - برگزیده ها