جنایت ایذه با برنامه‌ریزی دشمنان صورت گرفته است - برگزیده ها