جشنواره کودک باید از رخداد هفتگی به جریانی مستقل تبدیل شود - برگزیده ها