جشنواره ای با شعار "تکوین و تکامل قدرت سپاه" - برگزیده ها