جزییات طرح فروش جوانی جمعیت گروه بهمن اعلام شد - برگزیده ها