جزئیات پرداخت یارانه سلامت/تعدیل قیمت غیر واقعی داروها - برگزیده ها