جزئیات برنامه خوداتکایی در کشت پنبه در کشور - برگزیده ها