جریمه کرونایی ۵۵۰ هزار خودرو از زمان اجرای منع تردد سراسری - برگزیده ها