جدیدی: در انتخابات آسیا پشتم را خالی کردند - برگزیده ها