جباری: اشتباهم را در مورد معتمدی پذیرفتم/ بقیه هم شهامت پذیرش اشتباهشان را داشته باشند - برگزیده ها